People

Ren Zhengfei

CEO & founder, Huawei

Profile picture
Ren Zhengfei